Technical Publications (CAT-CAST-EN)

This page has files in three languages: Català, Castellano and English


(CATALÀ) GUIES TÈCNIQUES I DOCUMENTS

Guia Tècnica “La prevenció dels Grans Incendis Forestals adaptada a l’Incendi Tipus”

En les darreres dècades, diverses àrees del continent europeu, particularment als països mediterranis, han estat marcades per canvis dràstics en l’ús del sòl. L’abandonament del món rural i la reducció d’activitats com la pascicultura han afavorit l’increment de les àrees forestals. Aquests canvis en el paisatge han facilitat la propagació més agressiva dels grans incendis forestals (GIF) en l’àmbit europeu. En els últims anys, els episodis d’incendis forestals de comportament extrem han afectat diverses regions d’Europa: Portugal (2003 i 2005), sud-est de França (2003), Espanya (2006 i 2009) i Grècia (2000, 2007 i 2009). En aquest context, l’objectiu principal de la guia La prevenció dels grans incendis forestals adaptada a l’Incendi tipus és la introducció de mètodes de treball en prevenció d’incendis com una eina per a la preextinció. Aquesta guia proposa criteris per a la planificació de mesures estratègiques davant els grans incendis forestals.

PDF La prevenció dels Grans Incendis Forestals adaptada a l’Incendi Tipus

Guia Tècnica “Integració del risc de grans incendis forestals en al gestió forestal. Incendis Tipus i vulnerabilitat de les estructures forestals al foc de capçades”

Document editat pel Centre de la Propietat Forestal del DAAMN de la Generalitat de Catalunya amb l’autoria de personal del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, del Centre de la Propietat Forestal  i del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Aquesta guia forma part del conjunt de documentació de les Orientacions de Gestió Forestal Sostenible per a Catalunya.

Disponible a la pàgina web del CPF

Guia tècnica  “Característiques dels punts d’aigua de la xarxa bàsica d’incendis forestals”

La Direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha elaborat aquesta guia tècnica amb la finalitat de definir les característiques que han de complir els punts d’aigua per formar part de la xarxa bàsica de punts d’aigua per incendis forestals. Es defineixen els criteris constructius tant per nous punts com pel manteniment dels existents.

PDF Característiques dels punts d’aigua de la xarxa bàsica d’incendis forestals_juliol2011

Conclusions de les jornades tècniques de capacitat de gestió d’incendis forestals a Girona 2009

Al novembre de 2009 els Bombers de la Generalitat de Catalunya van organitzar unes jornades tècniques a Girona sobre la Capacitat de Gestió d’Incendis Forestals. Van intervenir-hi bombers, gestors forestals, planificadors del territori i experts en gestió de la información i comunicació.

PDF Document de conclusions

Guia d’autoprotecció en incendis forestals (3 tríptics)

3 tríptics amb consells d’autoprotecció en incendis forestals editats en el marc del Projecte Europeu Fire Paradox (http://www.fireparadox.org/).

PDF La consciència del risc_CAT

PDF Preparació de la propietat_CAT

PDF Viure un incendi forestal_CAT


(CASTELLANO) GUÍAS TECNICAS Y DOCUMENTOS

Guía Técnica “La Prevención de los Grandes Incendios Forestales adaptada al Incendio Tipo”

En las últimas décadas, diversas áreas del continente europeo, particularmente en los países mediterráneos, han estado marcadas por cambios drásticos en el uso del suelo. El abandono del mundo rural y la reducción de actividades como la pascicultura han favorecido el incremento de las áreas forestales. Estos cambios en el paisaje han facilitado la propagación de los grandes incendios forestales (GIF) a nivel europeo. En los últimos años los episodios de incendios forestales de comportamiento extremo han afectado diversas regiones de Europa: Portugal (2003 y 2005), sur-este de Francia (2003), España (2006 y 2009) y Grecia (2000, 2007 y 2009). En este contexto, el objetivo principal de la guía que tenéis entre manos es la introducción de métodos de trabajo en prevención de incendios como una herramienta para la pre-extinción. Esta guía incluye la integración y el uso del fuego en la planificación forestal para prevenir los incendios forestales. Este documento pretende ser una herramienta de soporte para las políticas forestales.

PDF La prevención de los Grandes Incendios Forestales adaptada al Incendio Tipo

Conclusiones de las jornadas técnicas sobre capacidad de gestión de incendios forestales en Girona 2009

En Noviembre de 2009 Bombers de la Generalitat de Catalunya organizaron unas jornadas técnicas en Girona sobre la Capacidad de Gestión de Incendios Forestales. Intervinieron bomberos, gestores forestales, planificadores del territorio y expertos en gestión de la información y comunicación.

PDF Documento de conclusiones

Guia para la autoprotección en incendios forestales (3 trípticos)

3 trípticos con consejos para la autoprotección en incendios forestales editados en el marco del Proyecto Europeo Fire Paradox (http://www.fireparadox.org/).

PDF La conciencia del riesgo_SP

PDF Preparación de la propiedad_SP

PDF Vivir un incendio forestal_SP

(ENGLISH) HANDBOOKS AND DOCUMENTS

Handbook “Prevention of Large Wildfires using the Fire Types Concept”

In the last few decades several European regions, particularly in Mediterranean countries, have been characterised by dramatic land use changes. The abandonment of farmland and reduced grazing have led to an increase in wildland areas. These changes in the landscape have contributed to a more aggressive spread of large wildfires all over Europe. Over the last few years, the occurrence of large wildfire episodes with extreme fire behaviour has affected different regions of Europe: Portugal (2003 and 2005), south-eastern France (2003), Spain (2006 and 2009), and Greece (2000, 2007 and 2009). In this context, the aim of this handbook is to introduce the methodology of the Fire Types Concept as a prevention and presuppression tool. This handbook includes the integration of fire use into forest planning in order to prevent large wildfires. It can be used as a tool to complement and support forest policies.

PDF Prevention of Large Wildfires using the Fire Types Concept

Conclusions of Capacity for managing forest fires techincal meeting in Girona 2009

During November 2009 Catalonia Government’s Fire Service made a technical meeting in Girona about Capacity for managing forest fires. With the participation of firefighters, forest managers, wildland managers and information and communication experts.

PDF Document with conclusions

Self-protection fire management guide (3 parts)

3 parts of the guide with advices for the self-protection in wildfires edited by European Project Fire Paradox (http://www.fireparadox.org/).

PDF Risk Awareness_ENG

PDF Preparing the property_ENG

PDF Surviving a forest fire_ENG

Deixa un comentari